Nieuwsbrief
Aanmelden
Inloggen

Ons bedrijf zal gesloten zijn vanaf vrijdag 22 december 2023, vanaf 12:00 uur, tot en met maandag 1 januari 2024. Bestellingen die gedurende deze periode geplaatst worden zullen vanaf dinsdag 2 januari 2024 verwerkt worden.

Algemene Voorwaarden van Ventichim

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door een bestelling bij VENTICHIM BVBA te plaatsen aanvaardt de Koper onvoorwaardelijk deze onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en doet de Koper expliciet afstand van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. De prijzen en informatie vermeld in de catalogi, prospectussen en tarieven zijn niet bindend voor de firma VENTICHIM BVBA die zich het recht voorbehoud om wijzigingen door te voeren.

ARTIKEL 2: LEVERTIJD

2.1 Algemeen
De levertijden worden bepaald in functie van de aan VENTICHIM BVBA verstrekte informatie op de dag van de bestelling. VENTICHIM BVBA is van rechtswege vrij van elke verplichting met betrekking tot levertijden:


  • indien de Koper zijn eigen verplichtingen niet is nagekomen
  • in geval van overmacht of toeval
  • in geval van een grondstof tekort

2.2 Boetes
Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding. Er kan VENTICHIM BVBA geen enkele boete worden opgelegd i.v.m. laattijdige levering, behalve indien deze boete formeel en schriftelijk door VENTICHIM BVBA voorafgaand aan de bestelling werd aanvaard. In ieder geval kunnen slechts die vertragingen in overweging worden genomen die te wijten zijn aan VENTICHIM BVBA. In het bijzonder worden de vertragingen veroorzaakt door de Koper, één van zijn mandatarissen of derden, expliciet uitgesloten bij de berekening van eventuele schadevergoeding voor laattijdige levering.

ARTIKEL 3: PRIJS

De prijzen zijn netto vastgelegd af fabriek; in deze prijzen zijn noch B.T.W., rechten, taksen en belastingen van welke aard ook, noch transport- en verpakkingskosten inbegrepen; ze zijn ofwel in EURO zonder taksen, ofwel in een andere valuta.

Naast de modaliteiten die in de Bijzondere Voorwaarden kunnen voorzien worden, zijn de prijzen in de volgende gevallen herzienbaar:


  • plotselinge verhoging van de koersen van de grondstoffen
  • variatie van de wisselkoersen

De modaliteiten hiervan worden, als het geval zich voordoet, gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 4: TRANSPORT EN LEVERING

Alle handelingen i.v.m. transport, verzekering, douane, octrooien, expeditie en deze nodig om de producten op de werkplaats brengen, zijn ten laste en voor rekening en risico van de Koper, die de verzendingen dient te controleren bij aankomst en die, indien nodig, bezwaar dient aan te tekenen tegen de expediteurs. In geval van transport, dient de Koper of zijn mandataris, de staat van de colli, de aantallen en de productreferenties die op de kartonnen vermeld staan te controleren. Als daar reden toe is, dient hij voorbehoud aan te tekenen (ook voor laattijdige levering) tegenover de expediteur op het moment van de levering. Zijn voorbehoud zal schriftelijk op de leveringsbon en op de vrachtbrief vermeld worden. In geval van voorbehoud dient de Koper VENTICHIM BVBA binnen de 24 uur te informeren en dient hij zijn voorbehoud binnen de drie werkdagen, te rekenen vanaf de leverdatum, te bevestigen tegenover de transporteur per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Bij niet-naleving van deze bepalingen, zal de Koper zijn betwistingsrecht verliezen en kunnen de daaruit voortvloeiende consequenties voor VENTICHIM BVBA op hem verhaald worden.

In geval de goederen door de koper zelf of door zijn mandataris bij VENTICHIM BVBA worden afgehaald, wordt de Koper geacht, op het moment van de afhaling, de zichtbare staat van de colli, de aantallen en de productreferenties die op de kartonnen vermeld staan, te hebben gecontroleerd. Bij elke levering hoort een leveringsbon waarop de geleverde producten vermeld staan. De Koper dient VENTICHIM BVBA onmiddellijk te informeren over de vastgestelde gebreken. Indien op het moment van de ontvangst van de goederen geen voorbehoud werd aangetekend, worden de leveringen van VENTICHIM BVBA beschouwd als correct en conform met de leveringsbon.

Er kunnen franco leveringen voorzien worden in de bijzondere voorwaarden van elke bestelling.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BETALING

5.1 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen is afhankelijk van de betaling door de Koper van de verkoopprijs op de vervaldatum of de vervaldata. Niettegenstaande worden de risico’s getransfereerd vanaf de levering. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoopcontracten van VENTICHIM BVBA steeds worden afgesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de Koper op de vastgelegde vervaldag of vervaldata de volledige betaling uitvoert.

5.2 Doorverkoop of gebruik
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun integrale betaling is uitgevoerd. Bij wijze van eenvoudige toelating laat VENTICHIM BVBA vanaf heden toe dat de Koper de toegewezen goederen doorverkoopt onder voorbehoud dat de Koper het volledig verschuldigd bedrag vereffent, de overeenkomende bedragen dienen dan als onderpand ten gunste van VENTICHIM BVBA, waardoor de Koper depositaris van de prijs wordt.

5.3 Betalingscondities
De facturen zijn contant, netto en zonder korting in euro betaalbaar ten maatschappelijke zetel.

5.4 Betalingsmodaliteiten en achterstallige betaling
In geval de klant omwille van eender welke reden de materialen en goederen niet afhaalt binnen de toegekende termijn, is de onderneming ertoe gemachtigd te factureren en de betaling onmiddellijk te vorderen. In geval de betalingen niet op de voorziene data door de partijen worden voldaan, behoudt VENTICHIM BVBA zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen, als VENTICHIM BVBA dat wenst, en het contract op te zeggen. De kosten van welke aard ook voor deze terughaalactie zijn ten laste van de Koper. Wat de eerder gesloten overeenkomsten ook mogen zijn, de nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar in het geval dat één van de betalingen niet op de vastgelegde datum wordt voldaan. Elke betalingsachterstand verplicht de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de betaling van een dagelijkse interest van 18% per jaar. Bovendien zal bij niet betaling binnen een termijn van 30 dagen na de vervaldag het verschuldigde bedrag forfaitair verhoogd worden met 10 % van het resterend verschuldigde bedrag als niet te reduceren schadeloosstelling voor administratieve kosten. Tenslotte zal een betalingsachterstand van meer dan 8 (acht) dagen ten opzichte van de vastgelegde vervaldata, als gevolg hebben dat VENTICHIM BVBA, wat ook de voorziene betalingsmodaliteiten zijn en zonder voorafgaande aanmaning, het recht heeft om de gestorte voorschotten te behouden en dit, ten belope van 40% van de verkoopprijs en eveneens het recht heeft om de uitvoering van andere bestellingen op te schorten die hadden kunnen aanvaard worden, onafhankelijk van elke schadeloosstelling.

ARTIKEL 6 : GARANTIES & VERPLICHTINGEN VAN VENTICHIM BVBA

VENTICHIM BVBA verkoopt uitsluitend producten die door professionele installateurs dienen geïnstalleerd te worden en die de geldende normen dienen te respecteren. De niet-professionele installateur handelt op zijn eigen verantwoordelijkheid.

6.1. Garantievoorwaarden
Tenzij anders bepaald, zijn de VENTICHIM BVBA producten 12 (twaalf) maand gewaarborgd vanaf de leverdatum, en dit uitsluitend op de locatie van de eerste installatie. De eigenlijke waarborg is beperkt tot het eenvoudig vervangen van de producten die door de technische dienst van VENTICHIM BVBA als defecte producten erkend zijn. Bij elke aanvraag tot garantie moet de verpakking van het defecte product meegeleverd worden. Om de waarborg te kunnen laten gelden moet de Koper VENTICHIM BVBA zonder verwijl en schriftelijk inlichten over de gebreken die hij vaststelt aan het product en hierover alle bewijsstukken leveren. Hij moet aan de firma VENTICHIM BVBA alle mogelijkheden geven om deze gebreken te kunnen verifiëren en hiervoor een oplossing te kunnen bieden. Bij de volgende gebeurtenissen vervalt het recht op waarborg: ongepast gebruik van het materiaal, gebruik van niet-originele onderdelen, gebrek aan onderhoud, montage door een niet-professionele installateur. Indien het personeel van VENTICHIM BVBA zich naar de werf van de Koper dient te verplaatsen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten van welke aard ook met inbegrip van de gespendeerde tijd ten laste van de Koper, behalve indien de bewezen fout aan VENTICHIM BVBA te wijten is. In ieder geval is de Koper verantwoordelijk voor de uitvoering van de gebruikelijke onderhoudsbeurten. VENTICHIM BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van de onderhoudsbeurten. Bij levering en montage door VENTICHIM , dient de klant, zodra de producten op de werf toekomen, waarover hij door VENTICHIM BVBA hetzij mondeling of schriftelijk geïnformeerd zal worden:


  • de conformiteit van de producten te controleren;
  • elke controle, verificatie of analyse uit te voeren of te laten uitvoeren die nodig is om zich ervan te vergewissen dat de producten geen verborgen gebrek(en) vertonen, ondanks de zorg
  • besteed tijdens het productieproces en de productcontrole.


het montageproces bij te wonen, te controleren of te laten controleren, naarmate de uitvoering ervan vordert. In geval de Koper een verborgen gebrek of een montagefout zou vaststellen, dient hij VENTICHIM BVBA direct in te lichten per aangetekend schrijven met een nauwkeurige omschrijving van het vastgestelde gebrek en ondersteund door afdoende bewijsstukken. Een dergelijke aanklacht geeft VENTICHIM BVBA het recht het montageproces onmiddellijk te staken: de contractueel vastgelegde termijn is van rechtswege verdaagd voor een periode die overeenstemt met de duur van de opschorting. Indien, bij het beëindigen der werken, de Koper geen enkel voorbehoud heeft geformuleerd binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen te rekenen vanaf de oplevering, betreffende de conformiteit van het product, gebreken of fouten die zich zouden voordoen, of de wijze van montage, dan worden de werken beschouwd als perfect conform te zijn en aanvaard te zijn zonder één enkel voorbehoud. Indien tijdens de uitvoering toch voorbehouden werden geformuleerd, zal VENTICHIM BVBA de Koper binnen de 15 (vijftien) dagen na de voltooiing der werken verzoeken om de werken op te leveren die het voorwerp uitmaakten van deze voorbehouden;

de andere werken worden beschouwd als behoorlijk opgeleverd. Indien de Koper zonder gegronde reden bij de oplevering niet opdaagt of indien de werken of een deel van de werken, waarvoor voorbehouden werden geuit, vóór de oplevering in gebruik werden genomen, of indien de controle hiervan onmogelijk gemaakt werd ten gevolge van de uitvoering van andere werkzaamheden, wordt de oplevering beschouwd als zijnde uitgevoerd.

6.2. Verkoop van standaardproducten uit de catalogus
Op basis van het onderhavig document verstaat men onder standaardproduct uit de catalogus elk product waarvan de technische specificaties op voorhand standaard door VENTICHIM BVBA werden vastgelegd, vóór de aanvraag door de klant. In dit geval is VENTICHIM BVBA slechts verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn product met betrekking tot de specificaties in zijn offertes of van zijn technische documenten die op eenvoudige aanvraag beschikbaar zijn. Behoudens contractuele documenten waaruit blijkt dat VENTICHIM BVBA een diepgaande kennis heeft over de gebruiksmodaliteiten van de verkochte producten, is de Koper verantwoordelijk voor de productkeuze en de geschiktheid van het aangeschafte product om het beoogde doel te bereiken.

6.3. Verkoop van specifieke producten
Op basis van het onderhavig document verstaat men onder specifiek product elk product waarvan de technische specificaties speciaal door VENTICHIM BVBA werden bepaald, om een specifieke vraag van de Koper te beantwoorden. In dit opzicht komt het aan de Koper toe om te controleren en te valideren dat er rekening werd gehouden met alle relevante parameters m.b.t. de voorziene toepassing van het product. Bij bestelling of indien er geen opmerkingen gemaakt werden, wordt de Koper geacht deze parameters gecontroleerd en gevalideerd te hebben, ook voor wat betreft hun volledigheid. De enige verplichtingen van VENTICHIM BVBA zijn deze, die uit de parameters voortvloeien die bij de bestelling aanvaard werden, in functie van de op dat moment aan VENTICHIM BVBA doorgegeven informatie. VENTICHIM BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eenzijdige wijziging van de Koper. De Koper is altijd verantwoordelijk voor de productkeuze, de geschiktheid van het aangeschafte product en het beoogde doel. Het komt hem toe om proeven en testen door te voeren om deze geschiktheid te valideren. Hij is verantwoordelijk voor het goede gebruik van de producten in overeenstemming met de regels van het goede vakmanschap en de geldende voorschriften. Behoudens bewezen fout van haar kant, heeft de firma VENTICHIM BVBA nooit een verplichting m.b.t. het verwachte eindresultaat van de Koper, die de enige is met volledige kennis van de verwachtingen.

6.4. Offertes
De offertes zijn gedurende 30 (dertig) kalenderdagen geldig te rekenen vanaf de datum van uitgifte. De offertes en de adviezen die door VENTICHIM BVBA verstrekt worden, zijn uitsluitend opgemaakt op basis van de aan VENTICHIM BVBA gegeven informatie. Bij gebrek aan sommige noodzakelijke informatie, kan VENTICHIM BVBA slechts met bepaalde standaardparameters rekening houden die in de offertes vermeld zijn. Elke wijziging van parameters die als basis dienden voor de offertes kan aanleiding geven tot het wijzigen van de betreffende offertes langs de ene of andere kant. Het feit dat de Koper aan VENTICHIM BVBA de opdracht geeft op basis van een offerte, bevestigt dat de Koper de parameters van de offerte aanvaardt.

6.5. Organisatie van de werf
In geval de organisatie of de configuratie van de montagewerf niet overeenstemt met de voorziene en aanvaarde omstandigheden, is VENTICHIM BVBA gemachtigd om alle nodige maatregelen te treffen onder de beste economische voorwaarden. Behoudens bewezen fout van VENTICHIM is de betreffende prijsverhoging ten laste van de Koper. Indien VENTICHIM BVBA door de Koper of een derde niet bij machte is de werken uit te voeren, zal VENTICHIM BVBA de verloren tijd en alle andere daarmee verbonden kosten (bijdrage in de kosten, etc...) doorrekenen bovenop het bedrag van de oorspronkelijke prestatie. Het komt aan de Koper toe om een verzekeringspolis af te sluiten die deze risico’s dekt.

6.6. Gevallen van toevalligheid en overmacht
De firma VENTICHIM BVBA is van haar contractuele verplichtingen bevrijd in geval van toevalligheid of overmacht. Worden gerekend tot overmacht en gevallen van toevalligheid die VENTICHIM BVBA ontslaat van haar verantwoordelijkheid zonder schadeloosstelling van de Koper, de gevallen die de productie en de goederenopslag van VENTICHIM BVBA belemmeren, de volledige of gedeeltelijke stilstand van bevoorrading, het faillissement van de transportmaatschappij, brand, explosie, overstroming, machinebreuk, volledige of gedeeltelijke staking, lock-out, administratieve beslissingen, toedoen van derden, oorlog, oproer, epidemieën en elke gebeurtenis van buitenaf die van nature de verplichtingen van VENTICHIM BVBA zou vertragen, verhinderen of economisch exorbitant zou maken, inbegrepen elke oorzaak die de regelmatige levering van de grondstoffen en de brandstoffen van VENTICHIM BVBA naar de Koper toe zou belemmeren, evenals elke andere oorzaak die de normale productie of het transport van het materiaal zou belemmeren.

6.7. Het geval van de koper/handelaar
De relatie tussen VENTICHIM BVBA en de Koper/handelaar is een relatie tussen professionals. Zo is de Koper/handelaar m.b.t. zijn eigen klant direct verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van het burgerlijk wetboek, ondermeer voor wat het adviseren betreft. VENTICHIM BVBA staat te zijner beschikking om hem in deze opgave bij te staan. Behoudens bewezen fout van VENTICHIM BVBA, zal de Koper/handelaar verantwoordelijk zijn voor de schadeloosstelling van zijn eigen klanten. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper/handelaar om aan zijn eigen klanten de bijhorende documenten (technische instructies, montagehandleidingen, etc.) te overhandigen die de firma VENTICHIM BVBA levert met haar producten.

6.8. Retourmateriaal
De VENTICHIM BVBA producten worden noch teruggenomen, noch geruild. Heel uitzonderlijk, in geval van een geschil en een bewezen fout van VENTICHIM BVBA, kunnen enkel de producten worden teruggenomen, waarvoor een voorafgaand akkoord door VENTICHIM BVBA werd gegeven. De Koper of zijn mandataris dient geschikt verpakkingsmateriaal te voorzien om transportrisico’s uit te sluiten; het transport is ten laste van de Koper. Na verificatie door VENTICHIM BVBA zal VENTICHIM BVBA een tegoed opstellen voor de stukken die in perfecte staat zijn, met inachtneming van een forfaitaire waardevermindering van 50% ter compensatie van de herconditionerings- en beheerskosten. De andere retourmodaliteiten worden in de bijkomende voorwaarden bepaald.

6.9. Annulering van een bestelling
Elke annulering van een bestelling dient door een voorafgaand akkoord van VENTICHIM BVBA bevestigd te worden. In ieder geval kunnen alle desbetreffende kosten door VENTICHIM BVBA aan de Koper gedebiteerd worden.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De Koper dient VENTICHIM BVBA op de voorziene data alle informatie te verstrekken die nodig is om de offertes op te stellen. Hij dient de informatie te controleren die op de offertes vermeld staat, en VENTICHIM BVBA de ontbrekende informatie en/of onnauwkeurigheden door te geven. Elke nadelige consequenties, die uit het niet-naleven van de verplichtingen voortvloeien, zijn ten laste van de Koper.

ARTIKEL 8: BETWISTINGEN EN VERZEKERINGEN

8.1 Overdracht van risico’s
De risico-overdracht gebeurt op het moment dat de Koper of zijn mandataris de goederen afhaalt, in geval van een verkoop af fabriek, en op de dag van levering in geval van een franco verkoop.

8.2. Betwistingen
De Koper dient VENTICHIM BVBA te informeren i.v.m. eventuele bezwaren vanaf het moment dat hij de anomalieën aan de verkochte producten heeft vastgesteld. Hij dient aan de firma VENTICHIM BVBA of één van haar mandatarissen de mogelijkheid te bieden om een tegenexpertise uit te voeren. Hij mag in geen geval, op straffe van nietigheid, de producten, die het voorwerp van het bezwaar zijn, uit eigen initiatief doen verdwijnen of wijzigen (in het bijzonder demonteren) zonder hoor en wederhoor.

8.3. Verzekeringen
De firma VENTICHIM BVBA is verzekerd tegen alle gewone risico’s van het vak en alle gebruikelijke beroepsrisico’s. Zij houdt alle attesten die nog goedgekeurd moeten worden en de tabellen van de waarborgen ter beschikking van haar klanten.

ARTIKEL 9: MEDEDELING VAN DOCUMENTEN

Alle technische documenten (praktische uitvoeringen, beschrijvingen van de processen, plannen, etc…), van welke aard ook, op welke drager ook, die de Koper werden overhandigd voor en na de bestelling, zijn en blijven de totale en volledige eigendom van VENTICHIM BVBA. De Koper verplicht zich om het strikt confidentiële karakter ervan te respecteren of te doen respecteren door zijn werknemers en onderaannemers. De technische documenten mogen niet zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VENTICHIM BVBA gecommuniceerd worden of overhandigd worden aan wie dan ook, noch door anderen dan VENTICHIM BVBA geëxploiteerd worden, en zij dienen zonder vertraging te worden teruggegeven op het eerste verzoek. Elke vorm van reproductie of weergave van documenten, zelfs gedeeltelijk, door om het even welk procédé, op welke drager dan ook, die uitgegeven worden door de firma VENTICHIM BVBA, en uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de firma VENTICHIM BVBA, is verboden en zal aanleiding zijn van onmiddellijke acties door de firma VENTICHIM op basis van het industrieel eigendomsrecht of het concurrentierecht. Het niet-naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot onmiddellijke verbreking door VENTICHIM BVBA van alle op dat moment lopende bestellingen van rechtswege zonder dat een formaliteit of om het even welke procedure noodzakelijk is en onafhankelijk van de schadeloosstelling die VENTICHIM BVBA zou kunnen eisen.

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL OF INDUSTRIEEL EIGENDOM

De Koper verbindt zich persoonlijk en voor de personen die hij vertegenwoordigt, behorend tot zijn personeel of niet of tot zijn eventuele onderaannemers of niet, om aan niemand de informatie te openbaren die hij zou kunnen ontvangen of verzamelen naar aanleiding van de bestellingen die hij aan VENTICHIM BVBA heeft toevertrouwd. De Koper verbindt zich persoonlijk en voor de personen die hij vertegenwoordigt, behorend tot zijn personeel of niet of tot zijn eventuele onderaannemers of niet, om het industrieel of intellectueel eigendomsrecht naar aanleiding van de uitvoering van de bestellingen te respecteren en VENTICHIM BVBA te vrijwaren tegen elke actie uitgaand van derden uit hoofde van die rechten. Het niet-naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot onmiddellijke verbreking door VENTICHIM BVBA van alle op dat moment lopende bestellingen van rechtswege zonder dat een formaliteit of om het even welke procedure noodzakelijk is en onafhankelijk van de schadeloosstelling die VENTICHIM BVBA zou kunnen eisen.

ARTIKEL 11: BIJZONDERE VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten de toepassing van de bijzondere verkoopsvoorwaarden niet uit.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSPRAAK

Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden:


  • is het Belgisch recht van toepassing wat de verkoop bij VENTICHIM BVBA betreft en eveneens de daaraan verbonden akkoorden.
  • De bestellingen van de Koper worden geplaatst onder formele voorwaarde dat in geval van betwisting i.v.m. het geleverd materiaal en de daaraan verbonden voorschriften, enkel de Rechtbank van Turnhout bevoegd zal zijn, met uitsluiting van elke andere rechtspraak aangewezen door de Koper, zelfs in geval van pluraliteit van de verweerder. Voor de verkopen in de Benelux of in Frankrijk, zal de voertaal het Frans zijn, in geval van interpretatiegeschillen ten opzichte van een vertaling naar een andere taal. Voor verkopen gerealiseerd buiten de Benelux en Frankrijk dienen de documenten in het Engels opgemaakt te worden. De Engelse taal heeft dan voorrang in geval van interpretatiegeschillen ten opzichte van een vertaling naar een andere taal.